Północna część Kolonii

Na północ od kościoła św. Apostołów wznosi się kościół św, Gereons (St. Gereon), najpiękniejszy i jednocześnie najbardziej niezwykły w konstrukcji spośród grupy dwunastu romańskich świątyń Kolonii. Zalążkiem budowli stała się postawiona w IV w. owalna kaplica, w XI i XII stuleciu dodano kryptę, prezbiterium i dwie wieże. Na początku XIII w. romańską budowlę z kamienia przerobiono tak, by mogła stanowić podstawę potężnego, czteropiętrowego dziesięcioboku z kopułą o żebrowym sklepieniu – dzieło unikalne w architekturze europejskiej. W lym samym stuleciu zbudowano i ozdobiono freskami przylegające do świątyni baptysterium. Warto obejrzeć wnętrze kościoła, które sprawia odmienne wrażenie, niż widziana z zewnątrz przysadzista bryła. Jego kontrowersyjnym uzupełnieniem jest nowoczesny witraż. W krypcie zachowała się posadzka z oryginalną mozaiką ze scenami ze Starego Testamentu.

Od kościoła św. Gereona można ponownie zawrócić w kierunku Katedry, przechodząc obok zachowanych szczątków rzymskiego inuru i zbrojowni (Zeughaus), gdzie mieści się Muzeum Miejskie (Kölnisches Stadtmuseum: wt.-pt. tO.OO-lfi.OO, sb. i nd. 11.00-16.00: 5 DM). Muzeum ukazuje historię Kolonii, zwłaszcza w odniesieniu do handlu i przemysłu. Są tu również działy poświęcone tradycji kolońskiego karnawału oraz „wodzie kolońskicj”. Ciekawe makiety przedstawiają rozwój budownictwa miejskiego. Na wschód od muzeum znajduje się XVI-wieczny kościół św. Andrzeja (Sl. Andreas). Wewnątrz obejrzeć można różnorodne freski, oraz relikwiarz Machabcusza z początków XVI w., którego twórca byl niewątpliwie zainspirowny katedralnym relikwiarzem Trzech Króli, inna szkatuła zawiera relikwie św. Alberta Magnusa, XMI-wiecz- nego uczonego, najwybitniejszego profesora kolońskiego kolegium dominikanów. Do jego uczniów należał w młodości św. Tomasz z Akwinu, późniejszy najznakomitszy filozof swojej epoki. Przy Marzellenslrassc stoi kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (St. Marie Himmelfahrt) o cli arak tery stycznej różowej elewacji. Powstał w XVII w. jako fundacja jezuicka i stanowi dziś jedyny godny uwagi zabytek baroku w Kolonii. Wnętrze kościoła zdobią galerie oraz, zupełnie anachroniczne, ostre gotyckie luki. Panuje tu rzadko spotykane w nadreńskich świątyniach bogactwo dekoracji, tak charakterystyczne dla architektury sakralnej w Bawarii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>